Vážení rodiče, milí žáci a děti,

vzdělávání bude i ve školním roce 2020/2021 ovlivněno aktuální epidemiologickou situací. O opatřeních, která jsme jako škola nuceni přijímat, Vás budeme průběžně informovat.

Vycházíme především z manuálu MŠMT a z podkladů Ministerstva zdravotnictví.

Jsme si vědomi toho, že situace nebude jednoduchá ani pro jednu stranu a bude vyžadovat od všech zodpovědný přístup, pochopení  a trpělivost.

 

ORGANIZACE VÝUKY ZŠ V PRVNÍM TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

1. ZÁŘÍ 2020

 • 8:00 setkání v kmenových třídách s třídními učitelkami, přivítání prvňáčků.                                
 • Přístup do budovy školy umožníme pouze rodičům prvňáčků ( 1 dítě-1 osoba)
 • 8:45 zakončení prvního školního dne
 • ŠD nebude v provozu (dohled nad žáky, kteří budou čekat na autobus v 9.49 bude zajištěn)

2. – 3. ZÁŘÍ 2020

 • Výuka ve všech ročnících 7.45 - 11.25 hod
 • Zahájí provoz školní družina a školní jídelna
 • Žáci chodí ve sportovním oděvu a obuvi ( 2h výuka, 2h pobyt venku)

4. ZÁŘÍ 2020

 • Turistická vycházka všech žáků školy ( Sportovní oblečení a obuv, batůžek, svačina, pití. V případě nepříznivého počasí si děti vezmou aktovku.) Konec vyučování v 11. 25 hod.

Od 7. 9. 2020 probíhá výuka podle rozvrhu. 

 

 

Obecné informace o provozu základní školy       

a mateřské školy od 1. 9. 2020

 • Pohyb rodičů, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.
 • Žádáme tímto rodiče žáků ZŠ, aby školu navštěvovali jen v nejnutnějších případech, po předcházející dohodě s učitelkami.
 • Taktéž žádáme doprovod dětí do MŠ, aby do šatny vstupoval jednotlivě ( 1 dítě- 1 osoba) a svůj pobyt omezil na nejnutnější dobu.
 • Při vstupu do školy rodiče i děti používají dezinfekci !
 • Po příchodu do třídy si každý žák, dítě důkladně umyje ruce mýdlem, případně provede dezinfekci rukou.
 • Řádnou hygienu dodržují žáci i děti po celou dobu pobytu ve škole. 
 • Žáci a děti NENOSÍ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI !
 • Třídní učitelé se obrátí na rodiče, aby aktualizovali kontaktní údaje (telefonní čísla a e-maily).
 • Veškeré informace budou mít žáci ZŠ v deníčku a také budou zveřejněny na webových stránkách školy. Informace pro MŠ budou také vyvěšeny v přízemí školy.
 • Ke komunikaci s učitelkami využívejte přednostně telefon a e-mail.
 • Upozorňujeme, že osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy přísně zakázán !
 • Žáci budou mít preventivně v aktovce roušku ( v sáčku, podepsat).

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Máme povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Naplňujeme ji tím, že jsme „ povinni zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění  od ostatních a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby".
 • Při zjištění příznaků onemocnění budeme volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto
   není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
   zákonného zástupce žáka s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy.
   Ve všech uvedených případech budeme informovat zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Potvrzení vydává ošetřující lékař pro děti a dorost - nepředkládá se negativní test na coronavirus. 
 • Připomínáme rodičům, aby neposílali do školy děti nemocné (např. angínou). Velice tím komplikují život škole, dětem a v důsledku i sobě.

Děkujeme za Vaši ukázněnost a spolupráci.

 

I přes výše uvedené opatření doufáme v lepší zítřky a přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Vanovice Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2013/2014 máme 19 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a nově vybudované hřiště patřící obci.